" ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมิได้หยุดชะงักภายในอายุขัยของคนใดคนหนึ่งหรือเหล่าชนใด คือประวัติศาสตร์จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคตโดยไม่มีสิ้นสุด ดังนั้นผมขอฝากไว้แก่ท่านและชนรุ่นหลังที่ต้องการสัจจะ ช่วยตอบให้ด้วย ""วิทยาศาสตร์สังคมให้คติไว้ว่า "ราษฎรเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของตน และให้ถือ มวลชนเป็นใหญ่" (วิธีพิจารณาทางรอดของสังคมไทย)"ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับเจตนา ไม่ว่าจะเป็นเจตนาดีหรือเจตนาร้าย(ปรีดีฯ ให้สัมภาษณ์ สัมฤทธิ์ อินทปันตี และ น.อ.ศิริ พงศ์ทัต ร.น. ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส)"สิ่งทั้งหลายย่อมพัฒนาจากปริมาณ เข้าสู่คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ(ความเป็นอนิจจังของสังคม)"โดยที่คำว่า "วิทยาศาสตร์" มีเครดิตดี ที่แสดงถึงความรู้อันถูกต้องแท้จริง ในสภาวะทางธรรมชาติ จึงมีผู้นำเอาคำนี้ไปใช้เรียกคติทางสังคม ซึ่งตนนับถือว่าเป็น "วิทยาศาสตร์" ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือคติทางสังคมต่างกัน ซึ่งแต่ละฝ่ายก็อ้างว่าของตนเป็นวิทยาศาสตร์ (สังคมปรัชญาเบื้องต้น)"ราษฎรที่เป็นพลเมืองส่วนข้างมากนั้น แม้จะยังไม่แสดงความต้องการให้ประจักษ์ชัดแจ้ง แต่ก็เป็นพลังเงียบที่พร้อมต้อนรับระบบ ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น (อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"การพิจารณาเรื่องใด ๆ นั้น อย่ารับฟังเอาทั้งดุ้น หากจะรับฟังอะไร ก็จะต้องพิเคราะห์พิจารณาเสียก่อน (ประสบการณ์และแนวคิดบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์)หลักการจะเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ก็โดยบุคคลที่สามารถทำให้หลักการนั้น บังเกิดผลแท้จริงได้(เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร)"ทัศนะทาสและศักดินา ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเหยียดหยามระหว่างมนุษย์ในสังคมเดียวกัน(เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร)"ผู้ใดจะเอาตัวอย่างของสังคมอื่นใด มาใช้แก่ประเทศของตน ก็ต้องตั้งทัศนะตามหลักเบื้องต้น แห่งการใช้ความคิดตามวิทยาศาสตร์สังคม คือพิจารณาตัวอย่างนั้นตามสภาพ ท้องที่ กาลสมัยของสังคมอื่นนั้นว่า จะประยุกต์ให้เหมาะสมแก่สภาพ ท้องที่ กาลสมัย แห่งสังคมของตนได้หรือไม่ (เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร)"ความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนรวม (Altruism) เกิดมีขึ้นในยุคปฐมกาล ซึ่งมนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยไม่มีการกดขี่เบียดเบียนระหว่างกัน ต้องต่อสู้ภัยธรรมชาติร่วมกัน ความเป็นอยู่เช่นนี้ จึงก่อให้มนุษย์เกิดจิตสำนึกในความรักสังคม โดยมิได้ยกเอาความเห็นแก่ตัวเหนือส่วนรวม และไม่มีชนชั้นหรือเชื้อชาติ ที่จะยกขึ้นเป็นส่วนใหญ่กว่าส่วนรวม(สังคมปรัชญาเบื้องต้น)"สังคมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่มีระบบสังคมใดนิ่งอยู่กับที่(การวิเคราะห์สังคมสยามตามกฎธรรมชาติแห่งความขัดแย้งเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง)"นอกจากการพิจารณาให้เข้าใจกฎแห่งอนิจจัง ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติโดยทั่วไปแล้ว นักสังคมจำต้องมีศิลปะอีกด้วย และต้องเป็นศิลปะที่ประณีตมาก ไม่ใช่ศิลปะที่ขรุขระกะพร่องกะแพร่ง โดยคัดลอกเอามาจากสังคมอื่นทั้งดุ้น (ความเป็นอนิจจังของสังคม)"คนที่อยู่กระท่อม มีความรู้สึกนึกคิดต่างกับคนที่อยู่ปราสาท (อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน)"พลังแห่งความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคมหนึ่ง ๆ ก็คือพลังของมวลราษฎรแห่งสังคมนั้น ๆ นั่นเอง (อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน)"สังคมเก่านั้นเป็นที่จุติของการอภิวัฒน์เพื่อสังคมใหม่ (คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน)"สังคมจะดำรงอยู่ได้ก็โดยมวลราษฎร ดังนั้นระบบของสังคมที่จะทำให้มวลราษฎรมีพลังผลักดันให้สังคมก้าวหน้าก็คือระบบประชาธิปไตย (อนาคตประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"รูปสังคมใด ๆ นั้น ย่อมประกอบด้วย ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ทัศนะสังคม(อนาคตประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"สังคมมนุษย์จะดำเนินไปสู่รูปใดนั้น ก็โดยความเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ(อนาคตประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"พวกทหารส่วนใหญ่ไม่ได้ชั่วไปทั้งหมด โดยทำนองเดียวกัน พลเรือนก็ไม่ใช่ดีไปทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล (ปรีดี ฯ ให้สัมภาษณ์ ปีเตอร์ ลิมเคว็กโก แห่งนิตยสาร Journal of Contemporary Asia ณ บ้านพักชานกรุงปารีส)"ในประเทศสยาม มีกลุ่มคนประเภทเดียวกับที่เคยมีในประเทศฝรั่งเศส... เราเรียกคนเหล่านี้ว่า "ผู้เกินกว่าราชา" คือหมายถึงพวกที่ชอบทำตนนิยมราชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์พระราชาธิบดีเอง (ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ ๒๑ ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน)"ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มิได้หยุดชะงักลงภายในอายุขัยของคนใดหรือเหล่าชนใด คือประวัติศาสตร์จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคตโดยไม่มีสิ้นสุด (อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"ตามธรรมชาตินั้น มนุษย์ต้องการปลดเปลื้องความทุกข์ยาก (จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยสันติวิธีหรือไม่)"มนุษย์ไม่ใช่เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียว มนุษย์ย่อมเกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อื่น เหตุฉะนั้นมนุษย์จึ่งมีอิสระในการสมาคมกับเพื่อนมนุษย์อื่น (คำอธิบายกฎหมายปกครอง)"มนุษย์จำต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเทศหนึ่ง ถ้ามนุษย์คนหนึ่งต้องรับทุกข์ เพื่อนมนุษย์อื่นก็รับทุกข์ด้วย จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เหตุฉะนั้นเพียงแต่มนุษย์มีความอิสระ และมีความเสมอภาคจึ่งยังไม่เพียงพอ คือจำต้องมีการช่วยเหลือกันฉันท์พี่น้องด้วย (คำอธิบายกฎหมายปกครอง)"มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นประเทศ จำต้องมีการปกครอง (คำอธิบายกฎหมายปกครอง)"มนุษย์มีเสรีภาพในร่างกายของตน เหตุฉะนั้น ควรที่มนุษย์จะมีเสรีภาพที่จะใช้สมองของตนแสดงความเห็นเพื่อสาธารณประโยชน์ (คำอธิบายกฎหมายปกครอง)"นายทุนใหญ่ก็เริ่มมาจากเป็นนายทุนน้อยก่อน (วิธีพิจารณาทางรอดของสังคมไทย)"การอภิวัฒน์ทุกอย่าง ย่อมมาจากการขูดรีดทางเศรษฐกิจเป็นเบื้องต้น (ปรีดี ฯ ให้สัมภาษณ์ คลอเดีย รอสส์ ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส)"ปัญหาเศรษฐกิจนี้ผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของสังคม ถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จ ก็ย่อมกระทบถึงทางการเมือง (ปรีดี ฯ ให้สัมภาษณ์ เท่ห์ จงคดีกิจ บรรณาธิการใหญ่บางกอกโพสต์ และประทีป นครชัย บรรณาธิการ ส.น.ท.ฝ.สาร)"ผู้ใดรู้ดีว่าเศรษฐกิจเป็นรากฐานของการเมือง ก็ต้องสนใจทางโน้มของประชากร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจ มิฉะนั้น การเมืองของผู้นั้นก็เลื่อนลอยอยู่ในอากาศ มิได้มีพื้นฐานบนเศรษฐกิจเลย (จดหมาย ฉบับวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๑ ถึง ปาล แต๋ว ดา ว่าด้วย "ความรู้ทั่วไปเรื่องที่หนึ่ง")"ตราบใดที่เอกชนยังต่างคนต่างทำอยู่แล้ว ตราบนั้นเราจะสลัดจากแอกแห่งความกดขี่ในทางเศรษฐกิจไม่ได้ (เค้าโครงการเศรษฐกิจ)"การที่จะส่งเสริมให้ราษฎรได้มีความสุขสมบูรณ์นั้น ก็มีอยู่ทางเดียว ซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการเศรษฐกิจเสียเอง โดยแบ่งการเศรษฐกิจนั้นออกเป็นสหกรณ์ต่าง ๆ (เค้าโครงการเศรษฐกิจ)"ที่ใดมีการกดขี่ขูดรีด ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ถูกกดขี่ข่มเหง ทำการต่อสู้เพื่อกู้อิสรภาพของตน (อนาคตการเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน)"การต่อสู้ระหว่างชนชั้นนั้น มิใช่เพียงชูธงให้ต่อสู้ระหว่างชนชั้นนอกกายของปัญญาชนเท่านั้น หากปัญญาชนดังกล่าว ต้องต่อสู้ชนชั้นที่มีอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งมีซากชนชั้นเก่าติดอยู่ในนิสัยและความประพฤติด้วย (ควรจะแก้ปัญหาเมืองไทยอย่างไร คำตอบปัญหาภาคที่ ๑ เกี่ยวกับระบบสังคมนิยมและระบบคอมมิวนิสต์จะเหมาะสมแก่เมืองไทยหรือไม่)"ในสังคมที่มนุษย์มีฐานและวิถีดำรงชีพแตกต่างกันนั้น ความขัดแย้งย่อมมีขึ้นระหว่างจำพวกต่าง ๆ หรือชนชั้นวรรณะต่าง ๆ ของสังคม (อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"ผู้ใดถือคัมภีร์จัดในทางยุทธวิธี ก็ย่อมนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ (เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร)"การมีระบบประชาธิปไตยทางการเมือง แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แม้จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรส่วนมาก ดีกว่าไม่มีระบบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ราษฎรส่วนมากก็ไม่มีโอกาสในทางปฏิบัติที่จะใช้ประชาธิปไตยได้ เพราะคนส่วนน้อยที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่ในมือ ย่อมมีโอกาสดีกว่า ในการใช้สิทธิประชาธิปไตยทางการเมือง (อนาคตประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"ในฐานะนักประชาธิปไตย เราก็ต้องรับฟังความเห็นทุก ๆ ด้าน (อนาคตประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด)"ทัศนะประชาธิปไตยเป็นทัศนะที่เกิดขึ้นจากสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่จะต้องสัมพันธ์กันอยู่เป็นกลุ่มชน หรือสังคมหรือเป็นชาติ ไม่มีบุคคลใดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังได้ มนุษย์จึงต้องมีทัศนะ ที่เป็นหลักนำความประพฤติของตน เพื่ออยู่กับเพื่อนมนุษย์อื่นในชาติเดียวกัน เพื่อให้ชาติดำรงอยู่ และเพื่อพัฒนาเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ ทัศนะประชาธิปไตยจึงเป็นทัศนะที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน แม้ว่ามนุษย์มีเสรีภาพส่วนบุคคลตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็มีหน้าที่ตามธรรมชาติ ในการใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อมิให้ชาติดำรงอยู่กับเติบโตพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้(ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ)"พระพุทธองค์ตรัส...ว่า กตัญญูจะต้องคู่กันไปกับกตเวที ฉะนั้นการพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลาคม ให้มั่นคงไว้และพัฒนายิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นกตเวทีสำคัญยิ่งที่สาธุชนผู้รักชาติพึงปฏิบัติ (จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลาคม)"สิทธิประชาธิปไตยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ พร้อมกับการมีมนุษยชาติในโลกนี้ (ข้อสังเกตบางประการของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๑๗)"ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ใดเชื่อข้าพเจ้าโดยไม่มีค้าน ข้าพเจ้าต้องการให้มีค้าน แต่ค้านโดยสุจริตใจ ไม่ใช่ปั้นข้อเท็จจริงขึ้น ทางธรรมนั้นการกล่าวเท็จหรือมุสาวาทก็เป็นผิด ในทางการเมืองการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยต้องทำโดยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลส่วนรวมจริง ๆ ไม่ใช่มุ่งหวังผลส่วนตัว หรือมีความอิจฉาริษยา อันเป็นมูลฐานเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว (ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์)"การเบียดเบียน การฉ้อราษฎร์บังหลวง เกิดขึ้นเพราะผู้เบียดเบียนผู้ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่มี "หิริ" คือไม่มีความละอายใจ และ "โอตตัปปะ" คือความไม่เกรงกลัวบาป รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทของระบบการปกครองแผ่นดิน ซึ่งร่างขึ้นโดยปราศจากหิริโอตตัปปะ ถ้าร่างขึ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อปวงชน ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ก็นำไปสู่ระบบที่นำความสุขสมบูรณ์มาสู่ปวงชนและประเทศชาติ (ข้อสังเกตบางประการของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๑๗)"รัฐธรรมนูญแต่ลำพัง ยังไม่เป็นแบบการปกครองประชาธิปไตยเสมอไป (ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ)"จำต้องระมัดระวังร่างรัฐธรรมนูญ ที่พรางตาปวงชนให้หลงว่าเป็นประชาธิปไตย(ข้อสังเกตบางประการของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๑๗)"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยนั้น ไม่มีพระราชประสงค์ให้เป็นอนาธิปไตย (ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์)"การป้องกันการกระทำผิดต่อกฎหมาย เมื่อก่อนความผิดได้เกิดขึ้นก็ดี หรือการลงอาชญาเมื่อความผิดได้เกิดขึ้นแล้วก็ดี ย่อมทำให้เกิดปัญหา และการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ย่อมอาศัยการศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ เหตุฉะนั้นกฎหมายจึ่งมีการศึกษาแกมอยู่ด้วย ซึ่งจะแยกจากกันให้เด็ดขาดไม่ได้ (ปาฐะเรื่อง ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย)"ทุกคนต้องยกประโยชน์สำคัญของชาติ เหนือการค้ากำไร (แถลงการณ์นายปรีดี พนมยงค์)"เกิดมาเป็นคนไทย...จะต้องสนองคุณชาติ (สุนทรพจน์ของ รู้ธ)"ถ้าถือเอาคำบอกเล่ามาเป็นประวัติศาสตร์แล้ว ก็จะเกิดภยันตรายอย่างยิ่งแก่ชาติไทย(ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์)"ระบบอาณานิคมสมัยใหม่ กับระบอบอาณานิคมสมัยเก่า เหมือนกันในขั้นพื้นฐาน หากต่างกันในวิธีการเท่านั้น ระบบอาณานิคมสมัยเก่านั้น ควบคุมประเทศเล็กอย่างเปิดเผยหน้าด้าน ๆ แต่ระบบอาณานิคมสมัยใหม่ คัดเลือกเอาคนในประเทศนั้นเอง ในการปฏิบัติการเพื่อพวกเขา (เจ้าอาณานิคม) โดยจักรวรรดินิยมอยู่เบื้องหลัง (ปรีดี ฯ ให้สัมภาษณ์ คลอเดีย รอสส์ ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส)"ด้วยทรัพยากรของเรา เราสามารถยืนโดยลำพังได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า เราปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งหมด เราปฏิเสธความช่วยเหลือที่มีพันธนาการ (ปรีดี ฯ ให้สัมภาษณ์ คลอเดีย รอสส์ ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส)"เป็นหน้าที่ของผู้ใฝ่สันติภาพในโลกทุกคน ที่จะแสวงหาทางออกที่เป็นธรรม เพื่อที่ว่าทุกประเทศที่มีระบบสังคมแตกต่างกัน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ ๒๑ ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน)"เราไม่ควรมีความคิดเรื่องถือผิวหรือเชื้อชาติ แต่ควรยึดมั่นในความคิดที่ชนทุกชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกได้ (ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ ๒๑ ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน)"ผู้มีปัญญาจะต้องศึกษาจากมวลราษฎร มิใช่ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ของมวลราษฎร (การวิเคราะห์สังคมสยามตามกฎแห่งความขัดแย้ง เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง)"มีความรู้ทางทฤษฎีเพียงใดก็ตาม จงอย่าประมาทปัญญาของมวลราษฎร ที่แม้จะอ่านหนังสือไม่ออก แต่มีความสันทัดจัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนควรศึกษา เพราะมีหลายปัญหาที่ตำราทางทฤษฎีไม่กล่าวไว้ แต่เราสามารถศึกษาได้จากมวลราษฎร (ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ)"สาระแห่งการศึกษามีความสำคัญ แม้สถานที่จะเรียนภายใต้หลังคาจาก (คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิต และ เนติบัณฑิต นักสันติภาพที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๔)"ปริญญาที่มอบให้นั้น เปรียบประดุจเพียงแต่ยื่นกุญแจให้เท่านั้น ขอให้ท่านนำกุญแจนั้นไปไขคลังมหาศาลแห่งความรู้ของมนุษยชาติที่ได้สะสมมา และกำลังพัฒนาอยู่ในทุกวันนี้ และกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคต (คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิต และ เนติบัณฑิต นักสันติภาพที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีส ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๔)"การทำสงครามนั้นมิใช่กีฬาธรรมดา หากเอาชาติเป็นเดิมพัน (อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน)"ผลของสงครามโลกนั้น ปรากฏว่าประเทศที่ชนะสงครามอย่างแท้จริง คือประเทศที่รักษาความเป็นกลางไว้ได้ (การพิทักษ์เอกราชของชาติ เป็นหน้าที่ของใคร)"ชัยชนะแห่งสันติภาพนั้น มิได้มีชื่อเสียงบันลือนามน้อยไปกว่าชัยชนะแห่งสงครามแต่อย่างใด (คำนำจาก "พระเจ้าช้างเผือก")"ชาวพุทธซึ่งแท้จริงย่อมนึกถึงกฎแห่งกรรม กรรมนั้นอาจประจักษ์ในระยะสั้น หรือในอนาคตต่อไปเร็วหรือช้า (อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน)"เพราะศีลธรรมเสื่อมทรามลง จึงมีแต่การรบราฆ่าฟันและเบียดเบียนกัน (ความเป็นอนิจจังของสังคม)"เราไม่ควรเป็นมิตรกับความมุสา (พระเจ้าช้างเผือก)"ความแข็งกระด้างแห่งนิสัยสันดาน ย่อมจะต้องทำให้ลดละด้วยความอ่อนหวาน (พุทธศาสนาในต่างประเทศ)"ความเห็นแก่ตัวมิได้หมายถึงแต่เฉพาะในทางวัตถุสิ่งของเท่านั้น หากการทนงตนเองว่ายิ่งใหญ่หรือวิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งเรียกว่า "วีรบุรุษส่วนบุคคล" (Individual Heroism) ก็เข้าลักษณะความเห็นแก่ตัว (สังคมปรัชญาเบื้องต้น)"บุคคลใดมีความเห็นแก่ตัวมากเพียงใด ความรักชาติก็ลดน้อยลงเพียงเท่านั้น จึงนำไปสู่ทรรศนะคติที่ถือว่า ชาติเป็นของตนและครอบครัวโดยเฉพาะ และเป็นของชนชั้นตนโดยเฉพาะ (สังคมปรัชญาเบื้องต้น)"ปรัชญาของข้าพเจ้าคือ "สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย" ถึงแม้ว่าถ้ามาร์กซ์พูดอย่างนี้หรืออย่างนั้น ข้าพเจ้าก็ต้องพิจารณาว่าเป็นจริงหรือเป็นไปตามสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยหรือไม่...ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะเลือกทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักห้าประการ (เอกราชของชาติ อธิปไตยของชาติ สันติภาพ ความเป็นกลาง ความไพบูลย์ของประชาชน พร้อมด้วยประชาธิปไตยของประชาชน) (คำสัมภาษณ์เอเชียวีค ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓)
 


... จากประวัติของนายปรีดี พนมยงค์ ที่ได้เพียรพยายามดำเนินการเพื่อเอกราช ประชาธิปไตยและความยุติธรรม ในสังคม แสวงหาความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อ สันติภาพและมวลมนุษย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ( UNESCO )ในเรื่องการเชิดชูเกียรติและการฉลอง บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
ของประเทศสมาชิกซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๘๙ ประเทศสมาชิก..

 

อ่านต่อ >>

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ๒๕๔๙
ถ้อยแถลง ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
ถ้อยแถลง ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ในวาระครบรอบ  ๑  ทศวรรษ  สถาบันปรีดี พนมยงค์
ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ๒๕๔๘
ในวาระครบรอบ  ๑  ทศวรรษ  สถาบันปรีดี พนมยงค์  โดย  ประยงค์  รณรงค์  ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ  สาขาผู้นำชุมชน ประจำปี  ๒๕๔๗”
ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑
โดย  ธีรยุทธ  บุญมี
เรื่อง  “ธรรมรัฐกับหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร”  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านต่อ>>
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้จัดสร้างสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขึ้น ณ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ ๓๗๑ ตารางวา ซึ่งมูลนิธิไชยวนาได้อุทิศให้ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรไทยตามที่นายปรีดี พนมยงค์ ห่วงใย

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาบัน และได้เปิดดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์

๑.ส่งเสริมงานด้านวิชาการซึ่งเชื่อมโยงกับแนวความคิด อุดมการณ์สันติธรรมของนายปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้ประสานสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ และสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน
๒.เป็นเวทีทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง เพื่อเป็นสื่อให้ความดีและสัจจะทางสังคม ได้แสดงออกสู่สาธารณะอย่างงดงามมีสุนทรียภาพ

๓.ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ ในเรื่องการวิจัย สัมมนา อบรม และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑
แถลงการณ์คณะกรรมการราษฎร
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
เค้าโครงการเศรษฐกิจ
ประกาศสันติภาพ
สุนทรพจน์ของ รู้ธ
สุนทรพจน์เสรีไทย
สุนทรพจน์ในสภา
บันทึกข้อเสนอเรื่องขุดคอคอดกระ
ข้อเสนอแนะเรื่องเกลือ
ปรีดีไปจีน (บางตอนจากหนังสือเรื่อง "ชีวิตที่ผันผวนของข้าพเจ้าและ ๒๑ ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน")
ความเป็นมาของชื่อ “ประเทศสยาม” กับ “ประเทศไทย”
จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลาคม
สาส์นถึงเสรีไทยและทายาท
ประชาธิปไตย เบื้องต้นสำหรับสามัญชน
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ
ปรัชญาคืออะไร
มธก.กับเสรีไทย
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะ "ดิน...เทพราช"
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศผลการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
รายนามผู้ส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
รายชื่อผู้สมัครวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
ภาพยนตร์ประจำเดือนมกราคม๒๕๕๘ Movies in Jan 2015
ครบรอบ ๑๐๓ ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
รำลึกชีวิตและผลงานของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)
การประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
ภาพยนตร์เดือนธันวาคม๒๕๕๗Movies Screening in Dec2014
ภาพยนตร์ของคิง หู
ภาพยนตร์เดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗
ภาพยนตร์นานาชาติประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ศิลปกับสังคม ครั้งที่ ๑๙
ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากวรรณกรรมอมตะโลกผลงานของ วิลเลียม เชกสเปียร์
ฉายภาพยนตร์จากวรรณกรรมของวิคตอร์ อูโก
ภาพยนตร์นานาชาติประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ภาพยนตร์วันอาทิตย์ที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗
กำหนดการวันสันติภาพไทยประจำปี๒๕๕๗
Tud Too Pracha Thip Patai
ภาพยนตร์เดือนกรกฎาคม๒๕๕๗
 
Pure Hoodia
Free Web Counter

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล pridiinst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก